CEL SZKOLENIA:


Głównym celem szkolenia jest przekazanie Państwu praktycznej wiedzy z zakresu równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy unijnych na lata 2014-2020, a w szczególności:

  • podniesienie świadomości w zakresie obowiązków beneficjentów, jakie wynikają z umów o dofinansowanie, w odniesieniu do równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnościami, w dostępie do działań projektowych, finansowanych z FE
  • zrozumienie czym są i jak działają stereotypy i mechanizmy dyskryminacji ze względu na płeć oraz niepełnosprawność
  • poznanie podstawowych pojęć i podstaw prawnych gwarantujących realizacje polityki równości, jak również umiejętność korzystania z praktycznych rozwiązań i narzędzi pomagających niwelować nierówności i monitorować działania pro równościowe.

ADRESACI:


Szkolenie dla wykładowców, doradców, trenerów, instruktorów zajęć praktycznych oraz personelu obsługi projektów realizowanych w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

TRENERKA:


Paulina Wolfram – dyplomowana trenerka, szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów; wieloletnia trenerka i doradczyni Regionalnego Ośrodka EFS w Warszawie, certyfikowana przez Krajowy Ośrodek EFS doradczyni i trenerka w zakresie horyzontalnej polityki UE, trenerka Ministerstwa Rozwoju w projekcie szkoleniowo-informacyjnym dla instytucji umowy partnerstwa perspektywy 2014-2020. Posiada 10-letnie doświadczenie w przygotowaniu i koordynacji projektów, w tym projektów wysokobudżetowych i w partnerstwie ponadnarodowym.

MIEJSCE SZKOLENIA:

Lublin,  siedziba Lubelskiej Fundacji Rozwoju, ul. Rynek 7
TERMIN I GODZINA:

27 lutego 2018 r., godz. 10.00 -15.00
CENA:

250 zł netto/os*–w przypadku zgłoszenia jednej osoby
Zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia przynajmniej w 70% ze środków publicznych

Cena obejmuje:

  • materiały szkoleniowe
  • materiały piśmiennicze-notatnik, długopis
  • zaświadczenie potwierdzające ukończenia szkolenia, zgodne ze wzorem MEN
  • wyżywienie (lunch w restauracji ARMENIA, serwis kawowy)

UWAGA! RABAT 15% przy zgłoszeniu dwóch osób, 25% przy zgłoszeniu trzech i więcej osób

ZGŁOSZENIA:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać go do dnia 22 lutego 2018r. na numer faksu 81 528 53 30 lub scan na adres e-mail: szkolenia@arsg.lublin.pl

Brak zgłoszenia rezygnacji najpóźniej na 4 dni przed terminem szkolenia będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa 70% kwoty odpłatności za szkolenie

Płatność przelewem w terminie 7 dni na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu

KONTAKT:
Agencja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Sp. z o.o.
ul. Rynek 7, 20 -111 Lublin
tel.:  81 528 53 34 lub 33
fax: 81 528 53 30
e-mail: szkolenia@arsg.lublin.pl