PROJEKT ARCHIWALNY

Projekt „Równi na rynku pracy” współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był w partnerstwie z Powiatowym Zakładem Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

Cel główny projektu:
Aktywizacja zawodowa i społeczna 49 osób z niepełnosprawnością (29 kobiet) pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie powiatów lubartowskiego, łęczyńskiego i lubelskiego poprzez zastosowanie kompleksowego programu aktywizacji społeczno – zawodowej, stażu i uzyskanie zatrudnienia stałego lub tymczasowego w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej przez 15 Uczestników/Uczestniczek Projektu (7 kobiet) do XI.2015r.

Okres realizacji projektu: od 01.04.2013r. do 30.11.2015r.

Uczestnikami projektu były osoby z niepełnosprawnością (zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), niezatrudnione (bezrobotne i nieaktywne zawodowo) w wieku 18-64 lata, zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na terenie powiatów lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego.

Zasięg projektu obejmował obszar powiatów: lubelskiego, lubartowskiego i łęczyńskiego.