Celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu łęczyńskiego (w tym miasta Łęczna) i zwiększenie ich udziału w życiu społecznym i zawodowym.

GRUPA DOCELOWA


Projekt skierowany jest do osób fizycznych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu łęczyńskiego (woj. lubelskie). Grupę docelową stanowią w 100% osoby z niepełnosprawnościami (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego) w tym:

  • osoby pozostające bez zatrudnienia (osoby w wieku 15-64 lata niezatrudnione, niewykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, w tym osoby zarejestrowane we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) – 45 Uczestników(czek) Projektu,
  • osoby zatrudnione w ZAZ – 5 Uczestników(czek) Projektu.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu łęczyńskiego (województwo lubelskie) a w szczególności gmin Cyców, Łęczna, Milejów, Puchaczów w których odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla województwa lubelskiego (sprawozdanie MPiPS, wg stanu na dzień 31.12.2014r.).

FORMY WSPARCIA

DOKUMENTY DO POBRANIA

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017r. do 31.12.2018r.

 

Wartość projektu: 990 417, 50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 841 854, 87 zł