O SPÓŁCE


Agencja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Sp. z o. o. utworzona została w 2001 roku i jest podmiotem zależnym od Lubelskiej Fundacji Rozwoju. Głównym przedmiotem działalności ARSG Sp z o.o. jest cel niegospodarczy polegający na:

 • podejmowaniu działań wspomagających rozwój społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego,
 • nawiązywaniu współpracy z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie rozwoju społeczno – gospodarczego,
 • wspieraniu rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości,
 • promocji zatrudnienia,
 • podejmowaniu działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Na przestrzeni lat poprzez ciągłe dostosowywanie oferty do potrzeb rynku, ARSG zdobyła bogate doświadczenie w realizacji usług:

 • szkoleniowych skierowanych zarówno do osób zatrudnionych, w tym pracowników administracji samorządowej, jak i dla osób pozostających bez zatrudnienia,
 • doradczych w zakresie przygotowywania i zarządzania realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • doradczych związanych z opracowaniem biznes planu na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego,
 • pośrednictwa pracy.

isoARSG Sp. z o.o. posiada Certyfikat ISO 9001: 2008 oraz wpisana jest do:

 • rejestru instytucji szkoleniowych pod nr 2.06/00066/2007
 • rejestru agencji zatrudnienia jako agencja doradztwa personalnego – nr 4285/2
 • rejestru agencji zatrudnienia jako agencja doradztwa zawodowego – nr 4285/4
 • rejestru agencji pośrednictwa pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – nr 4285/1A

DANE OSOBOWE

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) informujemy Pana/Panią, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły dotyczące tego znajdują się poniżej:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Agencja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Sp. z o.o.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji praw pod adresem: biuro@arsg.lublin.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby: 20-111 Lublin, ul. Rynek 7

 Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne:

 • do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 • do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit c RODO), zgodnie z informacjami dostępnymi w odniesieniu do poszczególnych operacji przetwarzania danych,
 • do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 • do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), zgodnie z informacjami dostępnymi dla poszczególnych operacji przetwarzania danych.

Kategorie danych, które przetwarzamy

Administrator danych przetwarza jedynie te kategorie danych, które są konieczne do realizacji celu określonego w punkcie „Cele i podstawy przetwarzania”. Administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.

Odbiorcy danych

Pana/Pani dane osobowe administrator danych będzie udostępniał jedynie tym podmiotom, którym ma obowiązek udostępnić dane osobowe na mocy szczególnych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ewentualne takich, z którymi ma zawarte umowy współpracy.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator danych osobowych generalnie nie przekazuje danych poza obszar EOG.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przetwarzane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, zgodnie z terminami określonymi w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Prawa osób fizycznych, których dane są przetwarzane

Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych, tzw. prawo do zapomnienia w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisie www Agencji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce Prywatności.

ZARZĄD

KRYSTYNA TARGOŃSKA

Prezes Zarządu

Targonska
Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie – pedagog pracy specjalnej, specjalność bezrobocie i przeciwdziałania jego skutkom. Ukończone „Studia podyplomowe dla doradców zawodowych i społecznych z elementami przedsiębiorczości”. Certyfikat specjalisty do praw strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz Zarządzania Projektami Prince 2.
Wykładowca, trener i doradca z zakresu bezrobocia, metodyki doradztwa zawodowego,  aktywizacji i informacji zawodowej, samozatrudnienia, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorczości.W latach 2010 – 2013 Członek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, w latach 1998-2002 Członek Zarządu Miasta Lubartowa, od 1998 roku Przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubartowie.
Wyróżniona w konkursie o nagrodę specjalną Ministra Pracy i Polityki Socjalnej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pracy społecznej, nagroda POLCUL FOUNDATION i wyróżnienie za pracę społeczną, wyróżnienie Marszałka Województwa Lubelskiego za działania wspierające rozwój gospodarczy województwa lubelskiego.Od 1991 roku Zatrudniona w Lubelskiej Fundacji Rozwoju na stanowisku Dyrektora Regionalnego, od 2006 roku powołana na stanowisko Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Sp. z o.o.

EWA KARPIUK

Członek Zarządu

Karpiuk

Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej. W latach 2004 – 2005 ukończyła „Podyplomowe Studia Zarządzania Funduszami Strukturalnymi i Prawa Unii Europejskiej” oraz „Studia podyplomowe dla doradców zawodowych i społecznych z elementami przedsiębiorczości”. Specjalistka w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności oraz zamówień publicznych.

Posiada Certyfikat Zarządzania Projektami Prince 2 oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Doradca zawodowy, pośrednik pracy. Pomysłodawczyni wielu inicjatyw dotyczących aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób z niepełnosprawnością.

Od 2003 r. związana z Lubelską Fundacją Rozwoju, obecnie na stanowisku Dyrektora Zarządzającego oraz Zastępcy Dyrektora Działu Projektów. Do Zarządu Agencji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Sp. z o.o. powołana w 2013 roku.

Nasi klienci