Szukamy prowadzących na szkolenie „Pracownik remontowo – budowlany”

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „Pracownik remontowo – budowlany”

Pełna treść zapytania ofertowego

Załączniki

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „Kamienie milowe w rehabilitacji społeczno – zawodowej osób z niepełnosprawnością” nr RPLU.11.01.00-06-0045/16, zgodnie z zasadą konkurencyjności na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Aktualności