Zapraszamy Państwa na kolejną edycję szkolenia „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy unijnych na lata 2014-2020„.

Głównym celem szkolenia jest przekazanie Państwu praktycznej wiedzy z zakresu równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy unijnych na lata 2014-2020, a w szczególności:

  • podniesienie świadomości w zakresie obowiązków beneficjentów, jakie wynikają z umów o dofinansowanie, w odniesieniu do równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnościami, w dostępie do działań projektowych, finansowanych z FE,
  • zrozumienie czym są i jak działają stereotypy i mechanizmy dyskryminacji ze względu na płeć oraz niepełnosprawność,
  • poznanie podstawowych pojęć i podstaw prawnych gwarantujących realizacje polityki równości, jak również umiejętność korzystania z praktycznych rozwiązań i narzędzi pomagających niwelować nierówności i monitorować działania pro równościowe.

Więcej informacji znajduje się tutaj.