Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia „Kucharz małej gastronomii z egzaminem czeladniczym”

Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia „Kucharz małej gastronomii z egzaminem czeladniczym” (usługa trenerska) zgodnie z blokami tematycznymi szczegółowo opisanymi w zapytaniu ofertowym.

Niniejsze postępowanie związane jest z realizacją projektu pt.„Kamienie milowe w rehabilitacji społeczno – zawodowej osób z niepełnosprawnością” nr RPLU.11.01.00-06-0045/16.

Postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Pełna treść zapytania ofertowego

Załączniki

Aktualności